Všeobecné obchodné podmienky

A. Úvodné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky /ďalej len VOP/ spoločnosti GOLD NOEM a.s. pre nákup a uskladnenie fyzických drahých kovov predstavujú zmluvný základ kúpnej zmluvy na drahé kovy, ktorú uzatvára Kupujúci a spoločnosť GOLD NOEM a.s.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti, obchodné vzťahy strán pri uzatváraní kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim:
  GOLD NOEM a.s., so sídlom Trieda KVP 1, Košice – mestská časť Sídlisko KVP 040 23,

IČO: 55 103 316, IČ DPH: SK2121874491, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č. 1797/V (ďalej len “Predávajúci”).

 1. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 2. Kupujúci svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s VOP a súhlasí s tým, že tieto VOP, ich podmienky a ustanovenia sa stávajú pre Kupujúceho záväznými a že sa vzťahujú na kúpnu zmluvu, na základe ktorej Predávajúci nakupuje drahé kovy pre Kupujúceho za podmienok kúpnej zmluvy a týchto VOP.
 3. Kupujúci– je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje do obchodného vzťahu s
  Predávajúcim ako odberateľ (zákazník) tovarov a služieb od Predávajúceho.
 4. Tovar – sú drahé kovy, fyzické investičné zlato a striebro.
 5. Služby – sú skladovanie nakúpených drahých kovov, vyskladnenie, dodávka a spätný odkup.

B. Uzatvorenie zmluvy

 1. Kupujúci nakupuje u Predávajúceho drahé kovy na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy o nákupe drahých kovov, pričom Kupujúci získava drahé kovy jednorazovými platbami.
 2. Kúpna zmluva vzniká na základe akceptácie návrhu zmluvy zo strany Predávajúceho Kupujúcim a podpisom oboch zmluvných strán.
 3. Obsahom tejto kúpnej zmluvy je získanie, úschova respektíve skladovanie, prípadne vyskladnenie a dodávka/doprava fyzického drahého kovu, a spätný odkup.
 4. Získanie drahého kovu:

Predávajúci získava s každou platbou Kupujúceho fyzický drahý kov (min. 999,9/1000 pri zlate a min. 999,0/1.000 pri striebre) od medzinárodne uznávaných spracovateľov/zlievarní. Za uznávaných spracovateľov (zlievarne) sa považujú spracovatelia (zlievarne), certifikovaní zo strany „The London Bullion Market Association“ alebo porovnateľných asociácií obchodníkov s drahými kovmi v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 1. Uskladnenie:

Drahý kov zakúpený pre Kupujúceho uschová Predávajúci v bezpečnostnom sklade, poverenom úschovou. Kupujúci je informovaný o mieste uskladnenia svojich nakúpených drahých kovov.

Kupujúci je informovaný o ním nakúpených drahých kovoch presným uvedením identifikačných čísiel tehličiek – zliatkov drahých kovov, ktorých je vlastníkom, alebo na ktorých je podielnikom.

Za uskladnenie drahých kovov, ako skladovací poplatok, sa bude Kupujúcemu mesačne sťahovať z jeho objemu nakúpených drahých kovov príslušná suma.

 1. Vyskladnenie a dodávka:

Kupujúci má právo požiadať o vyskladnenie a dodávku drahého kovu, ktorý si zakúpil.

Kupujúci v tejto súvislosti berie na vedomie, že je nutné zohľadniť objemové a prepravné možnosti spoločnosti certifikovanej na prepravu drahých kovov, vrátane potrebných a stanovených minimálnych fyzicky odkupných a vyskladniteľných objemov drahých kovov.

Kupujúcemu budú vyskladnené drahé kovy doručené na ním určené miesto dodania.

Kupujúcemu bude vypočítaná a vyfakturovaná suma nákladov na vyskladnenie a dodávku nakúpených drahých kovov.

 1. Spätný odkup:

Kupujúci má možnosť a právo odpredať nakúpené množstvo drahých kovov, v celku alebo čiastkovo, Predávajúcemu.

 1. Storno:

Po riadnom uzatvorení kúpnej zmluvy nie je možné jednostranne kúpnu zmluvu stornovať alebo bezdôvodne od nej odstúpiť. Stornovanie, resp. zrušenie kúpnej zmluvy, je možné len po vzájomnej dohode Predávajúceho s Kupujúcim alebo jednostranne výlučne na základe dôvodov na odstúpenie od zmluvy uvedených v zákone a v týchto VOP.

V prípade investičných produktov je po uzatvorení kúpnej zmluvy odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho vylúčené v zmysle §7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.:
“Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy”.

Kupujúci, v prípadoch vyššej moci, alebo z dôvodu nedostupnosti tovaru, ak dodávateľ tovaru /spracovateľ-zlievareň/ dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, akceptuje predĺženie lehoty dodania. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho.

Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy po vzájomnej dohode Predávajúceho a Kupujúceho, už zaplatenú sumu Predávajúci vráti Kupujúcemu v lehote do 3 pracovných dní od dohody o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený Kupujúcim.

C. Platobné podmienky

 1. Platby:

Kupujúci posiela finančné prostriedky na nákup drahých kovov na účet spoločnosti GOLD NOEM a.s., a tá mu stanoví nákupný kurz drahých kovov. Kupujúci uskutoční platbu za nákup drahých kovov zo svojho účtu na účet Predávajúceho. Poplatky bánk pri cezhraničných a zahraničných platbách, všeobecne typ: OUR.

 1. Platobné údaje:

Pre zabezpečenie hladkého priebehu nákupu /prípadne predaju/ drahých kovov je nutné, aby Kupujúci zadal pri platbe správne platobné údaje:

 1. názov účtu: GOLD NOEM A.S.
 2. číslo účtu IBAN: SK61 7500 0000 0040 3162 1588
 3. suma v eurách:
 4. a nasledovné symboly: variabilný: rodné číslo Kupujúceho bez lomítka

                                                   konštatný: 0558

                                                   špecifický pre nákup zlata: 1111DDMMRR

                                                    alebo

                                                   špecifický pre nákup striebra: 2222DDMMRR

/vysvetlenie špecifického symbolu: 1111 – zlato, 2222 – striebro, DDMMRR – deň, mesiac, rok/

Pozn. 1: Pri odpredaji drahého kovu Kupujúceho Predávajúcemu /spätný odkup/ sa mení špecifický symbol nasledovne: zlato: 1122DDMMRR, striebro: 2233DDMMRR

Pozn. 2: Poplatky bánk pri cezhraničných a zahraničných platbách, všeobecne typ: OUR, teda poplatky sú na strane Kupujúceho.

 1. Ceny a lehoty:

Skladovanie:

Mesačný skladovací poplatok za uložené ZLATO = 0,068% z objemu skladovaného ZLATA, spolu s 20 % DPH to je mesačne 0,082% z celkového objemu skladovaného ZLATA.

Celkové ročné náklady za skladovanie ZLATA predstavujú 0,98% z objemu skladovaného ZLATA.

Mesačný skladovací poplatok za uložené STRIEBRO = 0,068% z objemu skladovaného STRIEBRA, spolu s 20 % DPH to je mesačne 0,082% z celkového objemu skladovaného STRIEBRA.

Celkové ročné náklady za skladovanie STRIEBRA predstavujú 0,98 % z objemu STRIEBRA.

Kupujúcemu teda nebude zo strany Predávajúceho faktúrovaná extra položka za skladovanie.

Kupujúci nemá po nákupe drahých kovov, v súvislosti so skladovaním, ďalšie extra náklady.

Kupujúci hradí skladovacie poplatky z nakúpeného drahého kovu, prepisom gramáže kovu vo vyššie uvedených percentách na Predávajúceho.

Poplatok za skladovanie sa hradí vždy prvý deň v mesiaci za daný kalendárny mesiac.

Poplatok za skladovanie sa účtuje aj pri nákupe okamžite za celý daný mesiac.

Miesto skladovania zlata = Viedeň, miesto skladovania striebra = Zurich 

Vyskladnenie:

Vyskladňovanie budú zabezpečovať certifikované spoločnosti, ktoré sa zaoberajú prepravou cenín /LOOMIS/. Cena za vyskladnenie bude vždy podľa aktuálnych cenníkov konkrétnej prepravnej spoločnosti. Lehota vyskladnenia je 10 pracovných dní od prijatia záväznej odjednávky Kupujúceho o vyskladnenie nakúpených drahých kovov.

Vyskladnenie je možné len v štandardizovaných objemoch a veľkostiach, pri zlate: 100g, 250g, 500g, 1000g, pri striebre 15000 g /15 kg/.

Minimálne množstvo vyskladnenia drahých kovov bude určené na základe dohody Kupujúceho a Predávajúceho, a to podľa možností a kapacít dodávateľa a prepravnej spoločnosti.

Odpredaj:

Odpredaj kúpených drahých kovov nie je možný v ľubovolnej sume podľa želania Kupujúceho, ale je limitovaný /tak ako pri vyskladnení/ hodnotou štandardizovaných objemov a veľkostí drahých kovov. Pri zlate je možný odpredaj v sume odkupnej ceny 100g, 250g, 500g a 1000g tehličiek, pri striebre v sume odkupnej ceny 15kg.

Lehoty:

Akákoľvek v týchto VOP daná časová lehota je predĺžená o sviatky a voľné pracovné dni, a to nielen platné pre Slovenskú republiku, ale aj pre krajiny dodávateľov, Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko.

Tovar – drahé kovy:

– Ceny drahých kovov, tak nákupné ako aj odkupné, sú vždy uvádzané za 1 gram.

– Striebro skladované v bezcolných zónach umožňuje Kupujúcemu nákup bez DPH, čo mu umožňuje úsporu nákladov vo výške 20 %, resp. nákup striebra vo väčšom množstve o 20 %.

Upozornenie: v prípade vyskladnenia drahého kovu z bezcolnej zóny, musí Kupujúci akceptovať fakt, že mu bude z hodnoty vyskladneného kovu odpočítaných 20 %, v prípade Švajčiarska 21 %.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ, BEZPEČNÁ INVESTÍCIA

Spoločnosť GOLD NOEM a.s., Váš obchodný partner pri investícii do drahých kovov, si plne uvedomuje svoju zodpovednosť, tak spoločenskú ako aj právnu, pre zabezpečenie istoty a legality Vašej investície Vašich finančných prostriedkov do nákupu drahých kovov. Preto spoločnosť GOLD NOEM a.s. pracuje na trhu drahých kovov na základe nasledovných skutočností:

 1. Právne skutočnosti:

– Spoločnosť GOLD NOEM a.s. nie je sprostredkovateľom nákupu a predaja medzi Kupujúcim a externým predávajúcim drahých kovov, a teda bez akejkoľvek zodpovednosti voči Kupujúcemu, týkajúcej sa tovaru.

– Spoločnosť GOLD NOEM a.s. je priamym obchodným partnerom Kupujúceho, pre ktorého /od externých dodávateľov/ nakupuje drahé kovy a na základe samostatnej zmluvy o nákupe drahých kovov tieto predáva Kupujúcemu.

– Spoločnosť GOLD NOEM a.s. nakupuje drahé kovy pre svojich Kupujúcich partnerov, u svojich externých dodávateľov, (teda od medzinárodne uznávaných spracovateľov/zlievarní, ktorí sú certifikovaní zo strany „The London Bullion Market Association“ alebo porovnateľných asociácií obchodníkov s drahými kovmi).

– Spoločnosť GOLD NOEM a.s. predáva Kupujúcemu drahé kovy /zlaté a strieborné zliatky/ od certifikovaných výrobcov LBMA, od spoločností Argor Heraeus a Münze Ӧsterreich. Drahé kovy od týchto spoločností sú najvyššej možnej kvality a tým pádom akceptované na všetkých trhoch.

– Spoločnosť GOLD NOEM a.s. nakupuje drahé kovy od vyššie uvedených spoločností, na základe samostatnej zmluvy s našim dodávateľom, so spoločnosťou, ktorá sa dlhodobo špecializuje na distribúciu drahých kovov. Zmluva bola uzavretá dňa 26.9.2023 a na základe tejto zmluvy sme oprávnení nakupovať a predávať drahé kovy našim Kupujúcim.

 1. Poistná ochrana uložených drahých kovov:

– Spoločnosť GOLD NOEM a.s., na základe zmluvy s dodávateľom uzavretej dňa 26.9.2023, poskytuje cez svojho dodávateľa 100%-nú poistnú ochranu Kupujúcemu. Skladovanie drahých kovov priamo u dodávateľa a u certifikovaných výrobcov, v certifikovaných skladovacích priestoroch, spolu so 100%-nou poistnou ochranou, zabezpečuje Kupujúcemu istotu pred stratou jeho investície do drahých kovov.

 1. Vlastníctvo nakúpených drahých kovov a jeho identifikácia:

– Uložené nakúpené drahé kovy sú 100%-ným vlastníctvom Kupujúceho.

– Každý drahý kov, uložený v certifikovaných skladovacích priestoroch a trezoroch u výrobcu drahých kovov a u dodávateľa, vo forme celosvetovo uznávaných zliatkoch, je evidovaný v jednotnom systéme evidencie drahých kovov, a každý takýto zliatok v konkrétnej gramáži od konkrétnej zlievarne je identifikovaný jedinečným kódom.

– Kupujúci je o tejto skutočnosti, teda o tom, aký zliatok drahého kovu sa stal jeho majetkom, informovaný spoločnosťou GOLD NOEM a.s., v písomnej forme /emailom/ alebo v online systéme spoločnosti GOLD NOEM a.s.

– Informácia obsahuje presnú identifikáciu zliatku/kov drahých kovov, typu drahého kovu, gramáže a identifikačného jedinečného kódu zliatku.

– Kupujúci, ktorý nakúpil drahé kovy v hodnote, ktorá zahŕňa celý zliatok, prípadne viacero zliatkov, je informovaný o vlastníctve takého zliatku/zliatkov vrátane presnej identifikácie.

– Kupujúci, ktorý nakúpil drahé kovy v nižšej sume, nedosahujúcej hodnotu celého zliatku, je informovaný o tom, na akom zliatku, vrátane presnej identifikácie, je Podielnikom.

Dôležité upozornenie:

Vyskladnenie nakúpeného drahého kovu z certifikovaného skladu či trezoru drahých kovov „do vlastných rúk“ spôsobuje vyňatie konkrétneho jedinečného kódu konkrétneho zliatku zo svetového systému evidencie LBMA certifikovaných drahých kovov.

V prípade záujmu zo strany Klienta, ktorý si vyskladnil „do vlastných rúk“ konkrétny zliatok drahého kovu, o jeho spätný odkup, týmto berie Klient na vedomie, že bude znášať na vlastné trovy poplatok za kontrolu originality zliatku, ktorá bude stanovená zo strany zmluvnej partnerskej spoločnosti GOLD NOEM a.s. a bude oznámená Klientovi.

 1. Dosah Kupujúceho/Vlastníka drahých kovov na svoje vlastníctvo v prípade ukončenia činnosti spoločnosti GOLD NOEM a.s.:

– V prípade, že spoločnosť GOLD NOEM a.s. by, z akýchkoľvek dôvodov, ukončila svoju činnosť, sa spoločnosť GOLD NOEM a.s., v týchto všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej zmluvy o nákupe drahých kovov, zaväzuje neodkladne o tejto skutočnosti oficiálne písomne informovať tak svojho dodávateľa, s ktorým uzavrela dňa 26.9.2023 zmluvu, na základe ktorej nakupovala drahé kovy, ako aj Kupujúceho.

– V tomto oficiálnom písomnom oznámení, bude Kupujúci informovaný o tom, u ktorého dodávateľa má uskladnené drahé kovy, s plnou identifikáciou dodávateľa, s ktorým môže komunikovať ďalší postup ohľadom ním nakúpených a u dodávateľa uskladnených drahých kovov. Dodávateľ bude plne informovaný o aktuálnom zozname Kupujúcich, ktorí majú u neho nakúpené a uskladnené drahé kovy a ktorí ho budú vo veci ďalšieho postupu kontaktovať.

 1. Rozhodnutie Kupujúceho odstúpiť od nákupu drahých kovov /storno/ – podmienky:

– Ako už je v týchto VOP uvedené, Kupujúci nakupuje v danej chvíli neurčitý objem drahých kovov, v hodnote platby Kupujúceho, ktorý bude vyjadrený v presnom množstve až momentom nákupu Predávajúceho. Nákupné ceny drahých kovov budú známe 1 /slovom: jeden/ pracovný deň potom, ako bude platba Kupujúceho prijatá na účte Predávajúceho.

– Samozrejme, týmto nie je v žiadnom prípade odobraté Kupujúcemu jeho právo odstúpiť od nákupu drahých kovov a svoj zámer nakúpiť stornovať.

– Vzhľadom k špecifikám obchodu s drahými kovmi, a k skutočnosti, že spoločnosť GOLD NOEM a.s. stanovuje nákupný kurz následne po pripísaní finančných prostriedkov Kupujúceho na účet spoločnosti a následne GOLD NOEM a.s. nakupuje u dodávateľa, je právo Kupujúceho na storno určené následovne:

 1. Kupujúci posiela finančné prostriedky na nákup drahých kovov na účet spoločnosti GOLD NOEM a.s. a tá mu stanoví nákupný kurz drahých kovov. Ak sa Kupujúci v tomto momente rozhodne nákup stornovať, ešte pred tým ako spoločnosť oficiálne nakúpi u dodávateľa, v takom prípade sa STORNO OPERÁCIA USKUTOČNÍ, spoločnosť nenakúpi a finančné prostriedky budú Kupujúcemu vrátené. Kupujúci dané rozhodnutie stornovať musí uskutočniť obratom v ten istý deň, ako mu spoločnosť stanoví nákupný kurz. V opačnom prípade spoločnosť nákup drahých kovov pre Kupujúceho uskutoční.
 2. Ak sa Kupujúci po jeho potvrdení nákupného kurzu rozhodne nákup stornovať, v takom prípade sa STORNO OPERÁCIA NEUSKUTOČNÍ, pretože spoločnosť po potvrdení kurzu Kupujúcim už uskutočnila nákup drahých kovov a nie je možné takýto nákup stornovať.
 3. Spoločnosť GOLD NOEM a.s. NEZODPOVEDÁ za skutočnosť, že zámer Kupujúceho uhradiť v deň stanoveného kurzu, sa neuskutoční z dôvodov účtovno prevádzkových problémov alebo obmedzení medzibankového styku, a v takom prípade sa STORNO OPERÁCIA NEUSKUTOČNÍ.

KONTO ZLATÝ PILIER

Detailný popis konta ZLATÝ pilier

Je to konto s neobmedzeným doživotným užívaním, s jasnými podmienkami, na ktorom budú mať klienti svoje úspory kryté fyzickým drahým kovom.

Úspory kryté fyzickým drahým kovom na konte ZLATÝ PILIER budú pre klienta dostupné, likvidné kedykoľvek a kdekoľvek na svete a navyše bez viazanosti.

Klient si svojimi platbami nakupuje na konte fyzické drahé kovy a tým kryje svoje úspory s presnosťou na stotinu gramu.

Klient je podielnikom na tehlách drahých kovov v objeme 1 unca / 31,1 gramu, 100 g, 250 g, 500 g a 1000 g zlata a 15 kg striebra v LBMA štandarde.

LBMA je celosvetovo uznávaný štandard ťažby, odlievania, skladovania a prepravy drahých kovov výhradne certifikovanými a kontrolovanými spoločnosťami.

Skladovanie je v na najvyššej úrovni zabezpečených trezoroch LBMA, zlato vo Viedni /Rakúsko/ a striebro v Zürichu /Švajčiarsko/.

Nákupy drahých kovov pre všetkých sporiacich klientov sa uskutočnia vždy druhý pracovný deň nového mesiaca za predchádzajúci mesiac pre všetky došlé platby do sporiacich kont.

Nákupy drahých kovov za platby došlé na sporiace kontá v objeme 15.000,- eur a viac sa uskutočnia vždy do 5 pracovných dní od pripísania platby na účet GOLD NOEM a.s..

Odkupy drahých kovov na sporiacich kontách sa uskutočnia vždy druhý pracovný deň nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci mesiac pre všetkých klientov naraz.

Odkupy drahých kovov presne v objeme zadania 100 g, 250g, 500g a 1000 g zlata sa uskutočnia vždy do 5 pracovných dní od zadania.

Vyskladnenie drahých kovov zo sporiacich kont je vždy za cenu zmluvnej bezpečnostnej prepravnej spoločnosti, ktorú si klient hradí sám a vyskladniť je možné 1 uncovú tehličku /31,1 gramu/, 100 gramov, 250 gramov, 500 gramov a 1000 gramov zlata.

BONUS za pravidelnosť platieb pre sporiacich klientov: Ak klient každý mesiac prevedie do

svojho konta sumu, ktorú si zadal pri otváraní svojho konta a vyššiu, tak po 12 mesiacoch systém vyhodnotí presnosť a pravidelnosť platieb, a keď nebola vynechaná ani jedna mesačná platba spätne 12 mesiacov, v 13 mesiaci pripíše systém klientovi 1% z celkovej sumy € takto prevedených prostriedkov v drahých kovoch na jeho konto.

Ak klient uvedie do svojej užívateľskej zóny v sekcii „Profil„ IBAN ČSOB účtu ktorý vlastní, tak má garantovanú výhodu na nákupnej cene voči ostatným klientom nevlastniacim účet v ČSOB

banke o 0,5% pri každom nákupe, to platí ako pre sporiace kontá, tak aj pre VIP konto.

Otváracia prvá platba /OPP/ je vždy 19 násobok zvolenej mesačnej platby, ktorá spočíva v prvotnej nákladovosti pre užívateľa konta a odporúčaná prvá platba zahŕňa aj jednu mesačnú zvolenú platbu. /19 x 20€ + 20€ = 400€/

KLASIK konto = platby mesačné od 20€ do 49€

Šetriace konto s neobmedzeným doživotným užívaním, v ktorom sú kryté úspory fyzickým drahým kovom.

Odporúčaná prvá otváracia platba zahŕňa preddavok klienta na budúci nákup drahých kovov, ktorý spočíva v 19 násobku zvolenej platby a k nej aj zvolená mesačná platba.

V prípade zvolenej sumy 20 € mesačne je to: 19 x 20 € + 20 € = 400 €.

380 € má klient spätne vyplatené v drahých kovoch a pripísané na konto v momente ako nakúpi drahé kovy a ich aj zároveň odpredá na svojom konte, v tomto prípade pri sume 20,- eur je to vo výške 6.000 € a viac.

PREMIUM konto = platby mesačné od 50€ do 99€

O 1% výhodnejšia nákupná cena

Šetriace konto s neobmedzeným doživotným užívaním, v ktorom sú kryté úspory fyzickým drahým kovom.

Konto s o 1% výhodnejšou nákupnou cenou drahých kovov oproti kontu KLASIK. S možnosťou mesačných platieb od 50 € do 99 €.

Odporúčaná otváracia prvá platba zahŕňa preddavok klienta na budúci nákup drahých kovov, ktorý spočíva v 19 násobku zvolenej platby a k nej aj zvolená mesačná platba.

V prípade zvolenej sumy 50 € je to: 19 x 50 € + 50 € = 1.000 €.

V tomto prípade má 950 € klient spätne vyplatené v drahých kovoch a pripísané na konto v momente ako nakúpi drahé kovy a ich aj zároveň odpredá na svojom konte, pri sume 50 € je to vo výške 15.000 € a viac.

PREMIUM + konto = platby mesačné od 100 € a bez obmedzenia viac

O 2% výhodnejšia nákupná cena

Šetriace konto s neobmedzeným doživotným užívaním, v ktorom sú kryté úspory fyzickým drahým kovom.

Konto s o 2% výhodnejšou nákupnou cenou drahých kovov oproti kontu KLASIK. S možnosťou mesačných platieb od 100 €.

Odporúčaná otváracia prvá platba zahŕňa preddavok klienta na budúci nákup drahých

kovov, ktorý spočíva v 19 násobku zvolenej platby a k nej aj zvolená mesačná platba.

V prípade zvolenej sumy 100 € je to: 19 x 100 € + 100,- eur = 2.000 €.

1900,- eur má klient spätne vyplatené v drahých kovoch a pripísané na svoje konto v momente ako nakúpi drahé kovy a ich aj zároveň odpredá, v tomto prípade pri sume 100 € je to vo výške 30.000 € a viac.

Poplatok ako pre sporiace kontá tak aj pre VIP konto mesačne 0,069% plus DPH / ročne to je 0,0828 plus DPH = 0,995% / z objemu skladovaných drahých kovov za vysoko zabezpečené skladovanie, poistenie, zabezpečený nákup a odkup drahých kovov a vyskladnenie za vždy aktuálny poplatok prepravnej spoločnosti.

VIP konto

Konto s neobmedzeným doživotným užívaním, s najvýhodnejšími nákupnými cenami oproti všetkým ostatným typom kont a výhodnejšie oproti kontu KLASIK o 4 %, v ktorom sú kryté úspory fyzickým drahým kovom, s možnosťou minimálnych jednorazových platieb vo výške od 60.000,- eur a vyššie neobmedzene, otváracia prvá platba zahŕňa preddavok klienta na budúci nákup drahých kovov, ktorý spočíva v sume 10.000,- eur a sumu 60.000,- eur na nákup drahých kovov = 70.000,- eur a viac /10.000,- eur ako OPP – otváracia prvá platba eur , ktorú má klient

spätne vyplatenú v drahých kovoch a pripísanú na konto v momente ako nakúpi drahé kovy a ich aj zároveň odpredá vo výške 300.000,- eur a viac/ tak isto ako nákupy drahých kovov aj odpredaje drahých kovov v konte VIP je možné minimálne vo výške 60.000,- eur a viac.

Vyskladnenie drahých kovov je možné vždy v celkovej hodnote 60.000 ,- eur a viac vyskladňovaných drahých kovov v prípade striebra v 15 kg tehlách a tak, aby boli vyskladňované len celé 15 kg strieborné tehly v hodnote 60.000 ,- a viac , v prípade vyskladnenia klient znáša odpočet DPH z celkovej hodnoty skladovaného striebra, čo sa mu odpočíta z aktuálnej hodnoty skladovaného striebra. Pri VIP konte môže klient vyskladniť 500g alebo 1000g zlata. Odpredaj zlata vo VIP konte vždy presne buď 500 g alebo 1000g zlata a najmenej v objeme 60.000,- eur a viac a uskutočnený do 5 pracovných dní od zadania odpredaja klientom.