Zásady ochrany osobných údajov GDPR

 1. INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÉ OSOBY

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) 

Vymedzenie základných pojmov:

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť GOLD NOEM a.s., so sídlom Trieda KVP 1, Košice – mestská časť Sídlisko KVP 040 23, IČO: 55 103 316, ktorá bude spracúvať osobné údaje v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba

Dotknutou osobou je osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané alebo ktorej sa spracúvané osobné údaje týkajú.

Spracúvanie osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov pri registrácii do online systému GOLD NOEM, za účelom identifikácie, realizácie predaja tovarov, konkrétne drahých kovov, a vzájomných obchodných vzťahov, je nevyhnutné pre uzatvorenie obchodného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zákonných povinností, nebude prevádzkovateľ schopný plniť svoje zákonné povinnosti alebo povinnosti vyplývajúce z obchodného vzťahu, a preto v takom prípade nebude umožnené dokončenie registrácie do online systému.

Neposkytnutie súhlasu na spracovanie osobných údajov, bráni prevádzkovateľovi v riadnom splnení jeho zákonných povinností podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov, a preto v takom prípade nebude umožnené dokončenie registrácie do online systému.

Základné zásady spracúvania osobných údajov 

Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby. Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú. Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované. Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané s cieľom zabezpečenia realizácie a plnenia povinností prevádzkovateľa, v súvislosti s obchodnými vzťahmi, daňovými a účtovnými povinnosťami, povinnosťami pri správe registratúry. Osobné údaje sú spracovávané len na základe právneho základu (oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov (napríklad Občiansky alebo Obchodný zákonník). Účelom spracovávania osobných údajov je plnenie záväzkov medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, a plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na realizáciu obchodných vzťahov a splnenie povinností ustanovených všeobecne záväznými predpismi, resp. ďalšími osobitnými predpismi, ako i osobné údaje, na ktorých spracovávanie bol prevádzkovateľovi udelený súhlas s ich spracúvaním.

Doba uchovávania osobných údajov 

Osobné údaje budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na riadne splnenie účelu a realizácie obchodných vzťahov medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, resp. po dobu archivácie ustanovenú zákonom o archívoch a registratúrach, ako aj predpismi upravujúcimi vedenie daňovej a účtovnej agendy. Osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. 

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať o prístup k osobným údajom, právo na vyžiadanie si potvrdenia o spracovávaní osobných údajov, ako aj o kópiu osobných údajov. V prípade, ak sa osobné údaje dotknutej osoby zmenili, dotknutá osoba môže požiadať o aktualizáciu, resp. doplnenie osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať o výmaz, či obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely budú vymazané bezodkladne po doručení žiadosti o výmaz takých údajov, resp. bezodkladne po odvolaní súhlasu so spracovávaním osobných údajov.

V prípade, ak dotknutá osoba už nemá záujem, aby jej osobné údaje v zmysle udeleného súhlasu boli prevádzkovateľom spracúvané, ale zároveň má záujem aby boli spracúvané niekým iným, môže dotknutá osoba požiadať o vydanie poskytnutých osobných údajov.

Súhlas so spracovávaním osobných údajov je možné odvolať kedykoľvek a v akejkoľvek forme. Po odvolaní súhlasu nebudú osobné údaje dotknutej osoby ďalej spracovávané a budú bezodkladne zlikvidované. Odvolanie súhlasu je aplikovateľné len na tie kategórie osobných údajov, na ktoré bol súhlas udelený, nevzťahuje sa na osobné údaje spracúvané na základe zákona alebo zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou.

V prípade, ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej práva boli pri spracúvaní osobných údajov porušené, resp. osobné údaje nie sú spracúvané za účelom alebo v rozsahu ako bolo dohodnuté, má dotknutá osoba právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 1. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV spoločnosťou GOLD NOEM a.s.
 1. Rozsah spracúvaných osobných údajov

Spoločnosť GOLD NOEM a.s. spracováva osobné údaje dotknutej osoby, Partnera, len na základe jeho výslovného Súhlasu so spracovaním osobných údajov, uskutočneného zakliknutím políčka súhlasu pri registrácii Partnera v online systéme GOLD NOEM.

Odmietnutie Súhlasu so spracovaním osobných údajov pri registrácii Partnera, neoznačením súhlasu v online systéme, znamená nemožnosť dokončiť registráciu Partnera v online systéme a nemožnosť nákupu drahých kovov.

Spoločnosť GOLD NOEM a.s. spracováva len tie osobné údaje dotknutej osoby, Partnera, ktoré sú nevyhnutné pre účely daňové, fakturačné a účtovné, a tie, ktoré sú požadované pre identifikáciu dotknutej osoby na základe Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

Za účelom uzatvorenia obchodného vzťahu na diaľku, ako aj registrácie na webovej stránke v online systéme prevádzkovateľa GOLD NOEM a.s., sú o dotknutej osobe spracovávané nasledovné osobné údaje:

Fyzická osoba – nepodnikateľ

 1. Meno a priezvisko
 2. Rodné číslo
 3. Adresa trvalého pobytu
 4. Číslo dokladu totožnosti

Fyzická osoba – podnikatel

 1. Meno a priezvisko
 2. Rodné číslo
 3. Adresa trvalého pobytu
 4. Číslo dokladu totožnosti
 5. Adresa miesta podnikania
 6. Identifikačné číslo

Právnická osoba

 1. Názov právnickej osoby
 2. Sídlo
 3. IČO, DIČ
 4. Register, označenie a číslo registra
 5. Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať

Neplnoletá osoba

 1. Meno a priezvisko
 2. Rodné číslo / dátum narodenia
 3. Adresa trvalého pobytu
 4. Rodinný vzťah k Partnerovi, ktorý registruje neplnoletú osobu

+ všetky povinné identifikačné údaje Partnera – registrátora

Ostatné spracovávané údaje o Partnerovi, potrebné pre fungovanie obchodného vzťahu:

IBAN, BIC/SWIFT, názov banky

emailová adresa

telefonický kontakt

prihlasovacie meno a heslo (v prípade registrácie)

Znenie Súhlasu so spracovaním osobných údajov

„V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, na základe Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a na základe Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov, udeľujem týmto spoločnosti GOLD NOEM a.s., Trieda KVP 1, 040 23 Košice, IČO: 55 103 316, SÚHLAS so spracovaním mojich osobných údajov, nevyhnutných pre identifikáciu Partnera pri registrácii v online systéme GOLD NOEM podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a pre účtovné a daňové účely fakturácie drahých kovov.“

 1. Doba uschovávania osobných údajov

Do doby zrušenia účtu, respektíve uzavretia konta drahých kovov, ak povaha obchodu a registrácie nestanoví inak. Vzhľadom k faktu, že konto drahých kovov je doživotné, budú osobné údaje uchovávané po dobu trvania obchodného vzťahu, plus 10 rokov pre prípadné potreby dedičského konania po smrti vlastníka konta drahých kovov.

 1. Práva dotknutej osoby

Partner, ktorý sa zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať poskytnuté osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov Partnera, si Partner môže po prihlásení údaje zmeniť. Svoje osobné údaje má Partner k dispozícii kedykoľvek po prihlásení do online systému.

 1. Internetová komunikácia

Pre zabezpečenie internetovej komunikácie používame certifikát SSL certifikačnej autority Let’s Encrypt. Protokol SSL sa využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi pomocou HTTPS, čo je zabezpečená verzia protokolu HTTP. Po vytvorení SSL spojenia (session) je komunikácia medzi serverom a klientom šifrovaná a teda zabezpečená.

Vzhľadom k faktu, že spoločnosť GOLD NOEM a.s. je obchodná spoločnosť ponúkajúca služby prostredníctvom webových stránok a nie je dodávateľom ani zabezpečovateľom internetovej komunikácie, je za zabezpečenie internetovej komunikácie zodpovedný dodávateľ online systému. Dodávateľ systému predloží objednávateľovi, spoločnosti GOLD NOEM a.s. písomné stanovisko o ochrane systému a internetovej komunikácie prostredníctvom systému, vrátane podmienok, záruk a zodpovednosti pred zneužitím. Toto stanovisko bude prílohou týchto Zásad ochrany osobných údajov.

 1. Tretie subjekty:

Spoločnosť poskytujúca účtovné služby

Správca Internetovej stránky

Orgány činné v trestnom konaní a ďalšie orgány verejnej moci na základe platných právnych predpisov a za určitých podmienok

 1. Prehlásenie spoločnosti GOLD NOEM a.s.

Spoločnosť GOLD NOEM a.s. prehlasuje, že všetky spracovávané osobné údaje sú spoločnosťou považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Platnosť Zásad spracovania osobných údajov: od 21.7.2023

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania zákazníckych osobných údajov je spoločnosť GOLD NOEM a.s., so sídlom Trieda KVP 1, Košice – mestská časť Sídlisko KVP, 040 23 Košice, IČO: 55 103 316, DIČ: 2121874491